NamePhone
KarimpurBratati Datta7718530730
KarimpurAlauddin Mondal9733007283
KarimpurShubho8348748963
KarimpurGargi pal9733978264
KarimpurUtsa Chandra9609958937
KarimpurBratati Datta7718530730
KarimpurSamim mondal9083105620
KarimpurCPI(M) Karimpur Branch Official 9733868721
KarimpurSantwona Banerjee9083039848
KarimpurWasim Biswas9732390868
KarimpurSAHIN IKBAL9126712869
Karimpurমুক্তি খাতুন8343990813
KarimpurMainak Mandal9674724011
KarimpurAkash Sarkar7551834357
KarimpurAlauddin Mondal8768620712
KarimpurDipanwita Roy7797869866
KarimpurAkash Sarkar7551834357